Obowiązek wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. Program sporządzany jest na okres 4 lat z założeniem ewaluacji jego wykonania co 2 lata. Program opieki nad zabytkami Gminy Milejewo jest dokumentem służącym podejmowaniu, inicjowaniu, wspieraniu oraz koordynowaniu działań z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także promocji dziedzictwa kulturowego przez samorząd gminny.
Analiza zasobów kulturowych gminy pozwala wyznaczyć kierunki działań w obszarach zachowania dziedzictwa kulturowego. Po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków danego województwa, program przyjmowany jest przez Radę Gminy. Jego aktualizacja po 4 latach powinna wziąć pod uwagę dotychczasową realizację programu, zmieniające się warunki kulturowe, społeczne, gospodarcze i finansowe gminy oraz nowe uwarunkowania prawne.
Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo.