Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, która obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Milejewo. Projektem objęte zostały następujące budynki: Budynek w Pomorskiej Wsi 40, Urząd Gminy w Milejewie, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Milejewie.

Zakres prac:

– docieplenie: ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych wraz z modernizacja cokołów, dachu,

– wymianę: stolarki okiennej i drzwiowej,

– modernizację c.o.: wymiana grzejników oraz montaż kotła z mechanicznym podajnikiem opalanym biomasą,

– modernizację c.w.u. : montaż zasobnika na wodę wraz z infrastrukturą c.w.u. izolacją na przewodach głównych i cyrkulacyjnych,

zaworów termostatycznych,

– modernizacja oświetlenia: wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędna typu LED

Powyżej wskazany zakres projektu dotyczy każdego z trzech budynków będących przedmiotem projektu.

Prace przewidziane w ramach projektu skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego.

Realizacja projektu jest konieczna, gdyż dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynków objętych projektem jest niezadowalający.

Inwestycja zostanie wdrożona w poszczególnych etapach: przygotowanie SW, audytu energetycznego, złożenie WND, wybór wykonawców, zawarcie umowy z wykonawcą, modernizacja energetyczna budynku w zakresie objętym projektem, zakończenie projektu i podpisanie protokołu końcowego, audyt ex-post, końcowe rozliczenie projektu, etap eksploatacji.

Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WiM 2014-2020. Projekt pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Zwiększone zostanie lokalne bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostaw energii.

Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2.

Tym samym realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój.