Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz. U. z 2022 rok, poz. 2519 ze zm.), został nałożony na Wójta obowiązek prowadzenia cyklicznej (co najmniej raz na 2 lata) kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z opracowanym planem kontroli. Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy przedmiotem kontroli będzie:

  1. posiadanie umów na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
  2. posiadanie dowodów uiszczania opłaty, potwierdzających regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Milejewo mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Milejewo.

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE (link)

Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

Pierwszy cykl kontrolny planowany jest na jesień 2023 roku. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu w celu przedstawienia:

  1. umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie,
  2. dowodów uiszczenia opłaty za usługę wywozu, które potwierdzają regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo pokój nr 18 lub pod numerem tel.: 55 231 22 84.