Logotypy projektu

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Milejewo zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

 1. Podatku od osób fizycznych
 2. Podatku od osób prawnych
 3. Podatku od środków transportu
 4. Gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Zostały uruchomione indywidualne numery kont bankowych.

 

W celu uzyskania indywidualnych numerów kont należy:

 1. Zgłosić się do Urzędu Gminy Milejewo lub
 2. Zalogować się na platformie euslugi.milejewo.pl
  i odszukać właściwe numery kont lub dokonać przelewu bezpośrednio poprzez platformę.

 

Instrukcja logowania zamieszczona została na stronie www.milejewo.pl
(zakładka realizowane projekty
wdrożenie e-usług publicznych
oraz na platformie www.euslugi.milejewo.pl
instrukcja użytkownika)

________________________________________________

Zachęcamy do korzystania z EUSŁUG

Wejdź na stronę: https://euslugi.milejewo.pl/ i zarejestruj się.

eUsługi to kompleksowy system umożliwiający obywatelom korzystanie z elektronicznych usług publicznych. Konto mieszkańca jest to obszar systemu eUsługi, który zawiera informacje indywidualne danego Użytkownika, dostępne po zalogowaniu się przez niego do systemu. Posiadacz konta mieszkańca może m.in.:

 1. Sprawdzić stan swojego konta podatkowego.
 2. Sprawdzić stan swojego konta za odbiór odpadów komunalnych.
 3. Pobrać wzory dokumentów dostępnych w Urzędzie Gminy Milejewo.
 4. Złożyć wnioski kierowane do Urzędu Gminy w Milejewie

Instrukcja zakładania konta dostępna jest na stronie https://euslugi.milejewo.pl/euslugi-web/#/instrukcje

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 55 231 22 84

________________________________________________

Plakat

________________________________________________

Gmina Milejewo realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”, w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 3.1. – „Cyfrowa Dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt służy rozwojowi e-usług publicznych, wzrostowi efektywności i bezpieczeństwa e-administracji oraz informatyzacji urzędu.

I. Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

Przewidziano realizację następujących zadań/etapów:

 1. Opracowanie studium wykonalności.
 2. Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu.
 3. Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, modernizację strony WWW.
 4. Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
 5. Modernizację pomieszczenia serwerowni.
 6. Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania.
 7. Działania promocyjne.

W wyniku realizacji powyższych etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Milejewo do usprawnienia spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, jak również do realizacji zadań publicznych on-line i udostępniania informacji sektora publicznego

W projekcie zaplanowano wdrożenie 14 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem dojrzałości oraz uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych:

 1. Centralna Platforma E-usług Mieszkańca,
 2. zmodernizowany system dziedzinowy,
 3. elektroniczny system obiegu dokumentów,
 4. system informacji przestrzennej.

Cele szczegółowe, które zamierzamy zrealizować w projekcie to:

 1. Zwiększenie zdolności Urzędu Gminy Milejewo do realizacji zadań publicznych on-line.
 2. Udostępnienie on-line informacji sektora publicznego oraz udostępnienie on-line 5 dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
 3. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie.
 4. Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych.
 5. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji – cel zostanie osiągnięty poprzez:
  a) uruchomienie usługi wewnątrzadministracyjnej poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
  b) cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług,
  c) utworzenie API w celu udostępnienia bazy danych systemu informacji przestrzennej,
  d) zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych.

Cele projektu są zbieżne z celem osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM określonym
jako „zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw,
które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrażanie publicznych usług cyfrowych o coraz wyższych poziomach zaawansowania”.

II. Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu specyficznych dla RPO WiM w ramach osi priorytetowej „Cyfrowy region”. Poza zgodnością z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region”, cele projektu są także zbieżne z celami szczegółowymi działania w ramach tej osi priorytetowej, wskazanymi w „Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” – Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Dzięki osiągnieciu celów projektu nastąpi zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy Milejewo zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, udostępnione zostaną e-usługi, które pozwolą na załatwianie spraw (realizację części zadań) drogą elektroniczną . Cyfrowa dostępność zasobów objętych projektem realnie zwiększy się dzięki wykorzystaniu innych, niż własna strona internetowa wnioskodawcy, platform i stron internetowych dzięki:

 1. PUBLIKACJI KART NA EPUAP – wypełniona i aktywowana zostanie karta usługi, czyli zestaw danych informacyjnych związanych ściśle z organem i urzędem udostępniającym usługę elektroniczną.
 2. MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA OBYWATELI Z CENTRALNEJ PLATFORMY E-USŁUG MIESZKAŃCA- zaplanowane rozwiązanie pozwoli na: zaznajomienie się z opisem wszystkich usług świadczonych przez urząd na platformie ePUAP, z których mieszkaniec może skorzystać w sposób elektroniczny, możliwość śledzenia postępu swoich spraw, podgląd swoich, spersonalizowanych danych o należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych, ,możliwość dokonania płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych, możliwość umówienia się na wizytę w urzędzie. Również zintegrowany portal WWW zwiększy cyfrową dostępność zasobów objętych projektem. Wykorzystane zostaną inne środki techniczne niż strona internetowa wnioskodawcy: platforma ePUAP (m.in. publikacja formularzy umożliwiających świadczenie usług drogą elektroniczną oraz publikacja kart na ePuap, wykorzystanie mechanizmu SSO), zintegrowany portal www oraz platforma mieszkańca (m.in. możliwość sprawdzenia wysokości i terminów płatności zobowiązań podatkowych, portal mapowy).

Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Milejewo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu z terenu gminy, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

III. Wartość projektu:

 1. Całkowita wartość projektu wynosi 1 032 585,00 zł, w tym:
  a) dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej: 877 697,25 zł
  b) wkład własny Gminy Milejewo: 154 887,75 zł