Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych
realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

 

Lp. Nazwa programu Nazwa zadania/inwestycji Wartość zadania/ inwestycji Kwota dofinansowania Data podpisania umowy Data zakończenia zadania/inwestycji
1. Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo 222 690,13 211 555,62 16.03.2022r. 12.05.2022r.
W ramach inwestycji, która posiada pełną dokumentację projektowo budowlaną i wszelkie uzgodnienia planuje się wykonanie następujących prac:

– wykonanie warstwy ścieralno – wiążącej na jezdni, zjazdach oraz placu postojowym;

-wykonanie jezdni i zjazdów o pełnej konstrukcji;

– przebrukowanie istniejącego zjazdu;

– wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z płyt typu MEBA;

– regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych.

2. Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje
do drogi powiatowej nr 1144N
748 757,81 535 736,21 14.09.2022r. 23.11.2022r.
Inwestycja posiada aktualną dokumentację techniczno – budowlaną i otrzymała już częściowe dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane na terenie miejscowości, w której istniało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej i obejmie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców tej po PGR-owskiej miejscowości, poprzez zapewnienie dostępności komunikacyjnej mieszkańcom. Również tą drogą dowożeni są uczniowie i przedszkolaki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Milejewie.

3. Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa Drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki 656 731,21 623 894,65 27.03.2023r. 03.08.2023r.
Droga osiedlowa, która jest objęta dofinansowaniem,  jest drogą wybudowaną w latach 70 – tych XX wieku na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej Romanowo. Zakres robót przewidzianych do realizacji zakłada rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i trelinki i wykonanie w to miejsce nawierzchni bitumicznej. Ponadto zostanie wybudowany nowy odcinek chodnika oraz przebudowane odcinki chodników istniejących i rozbudowane oświetlenie uliczne.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców osiedla poprzez zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyzacji tej części miejscowości. Działania powinny skutkować dalszą integracją mieszkańców i wzrostem aktywności społecznej.

4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Roboty budowlano-konserwatorskie wieży kościoła parafialnego w Milejewie 292 000,00 286 160,00 08.11.2023r. 05.12.2023r.
W ramach inwestycji zostaną wykonane między innymi następujące prace: rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej; rozbiórka łacenia; wymiana i wzmocnienie zużytych, spróchniałych elementów konstrukcji drewnianej dachu wieży; zabezpieczenie elementów drewnianych preparatem do kompleksowej ochrony drewna; wykonanie izolacji; wykonanie kontrłat i montaż nowych łat drewnianych; ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej; wykonanie nowych obróbek blacharskich; prace konserwatorskie zabytkowych metalowych elementów i sterczyn oraz elementów wystających ponad połacie dachowe wieży.

 

Inne projekty/inwestycje realizowane z Budżetu Państwa:

“Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Konkurs “Podaj łapę” 2023