Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Milejewo informuje, że do dnia 14 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

Rzeczoznawca jest powoływany spośród osób, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w  gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w  gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Milejewo, i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 1. sołtys,
 2. izba rolnicza,
 3. związek zawodowy rolników,
 4. organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wójt Gminy Milejewo powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z  zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Formularze wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

 

Do pobrania:

wniosek o powołanie na rzeczoznawcę

oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym

oświadczenie o produkcji ekologicznej