OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI NA BOISKU ORLIK

Urząd Gminy Milejewo ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Milejewie  (praca dodatkowa:  dla osób posiadających zatrudnienie, emeryta, rencisty)

 1. Umowa zlecenie – od 27 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r.
 2. Czas pracy: 14 godzin tygodniowo: piątek – 4 godziny; sobota-niedziela po 5 godzin
 3. Wynagrodzenie 28,10 zł brutto/godzinę
 4. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane z w/w stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

 • obowiązkowość, uczciwość, sumienność,
 • umiejętności organizacji pracy,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był/a karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika obsługi na boisku Orlik (załącznik nr 1- OŚWIADCZENIE).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47
do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. Dokumenty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika obsługi na boisku Orlik”. O terminie dalszego postępowania kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.