Pismem z dnia 27 grudnia 2023r. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2024-2027 w liczbie – 2 (w tym  – 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).
Termin zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Elblągu upływa z dniem 29 stycznia 2024r.
Wybory uzupełniające ławników przeprowadza się na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) (w skrócie – u.s.p.). Zasady wyborów ławników określa Dział IV Rozdział 7 w/w ustawy.
Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 •  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 •  funkcjonariusze Służby Więziennej,
 •  radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
       Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, strony BIP Urzędu Gminy Milejewo – https://bip.milejewo.pl/28/Aktualnosci/ (zakładka – Aktualności), strony internetowej Urzędu Gminy Milejewo – https://milejewo.pl/category/aktualnosci/ (zakładka – Aktualności) lub w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Milejewo.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.) -jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób –  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.
Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Rady Gminy Milejewo w Urzędzie Gminy Milejewo, pokój nr 17 do dnia 29 stycznia 2024r. w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Milejewo. Dodatkowe informacje zostaną udzielone pod nr telefonu 55  231 22 82.
Załączniki do pobrania na stronie www.bip.milejewo.pl w zakładce aktualności.