Zmiana zasad weryfikacji danych … komputery dla rodzin popegerowskich

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie, a nie dostarczyły stosownych dokumentów  winny dostarczyć do Urzędu Gminy Milejewo  kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekuni prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Mogą to być świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenie z ZUS bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku i będą one podstawą do pozytywnej weryfikacji Państwa oświadczeń. Przy dostarczaniu dokumentów proszę pamiętać o dopisaniu informacji jakiego wnioskodawcy dotyczą.

W przypadku nie posiadania dokumentów zaświadczających pracę w PGR’ach proszę o dostarczenie dodatkowych danych identyfikujących osoby pracujące w byłych zlikwidowanych PGR’ach, tj. oprócz imienia i nazwiska, które już Państwo podali, proszę podać imiona i nazwiska rodziców tych osób, datę i miejsce urodzenia oraz jeśli to możliwe to okres zatrudnienia.

Na podstawie tych dodatkowych informacji zwrócimy się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pomoc w weryfikacji Państwa oświadczenia związanego z pracą tych osób w byłych zlikwidowanych PGR’ach.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Milejewo do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr .