Ocena jakości wody dla ujęć: Pagórki i Zalesie.

Okresowa ocena jakości wody – Pagórki

Okresowa ocena jakości wody – Zalesie

Ocena obszarowa 2023, gm. Milejewo

Roczne sprawozdanie za 2023 rok

Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę za 2023 rok