Przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Każdy właściciel nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej ma obowiązek podpisać umowę na wywóz nieczystości płynnych oraz na wezwanie Urzędu okazać stosowne dokumenty.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej.