Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 000.00zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE! O dodatek mogą wnioskować gospodarstwa domowe wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000.00zł jest przyznawany bez kryterium dochodowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2022r.
do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(budynek Urzędu Gminy Milejewo pok. nr 23),
w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej

Wniosek o dodatek weglowy.pdf