Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

w okresie wakacji letnich w 2022 roku zaprasza

dzieci rolników, urodzone w latach 2007 – 2015 na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne

 Rolniku, jeżeli Twoje dziecko:

–  cierpi na choroby układu oddechowego,
  • zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu,

to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej.

Konieczne jest, aby przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlegało ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie – aby ubezpieczenie to trwało nieprzerwanie co najmniej rok.

Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego dziecko jest leczone. Do wniosku powinny być dołączone następujące formularze: Informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz Oświadczenie, zawierające zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej i medycznej.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.krus.gov.pl, w jednostkach terenowych KRUS, pod adresem e-mail: olsztyn@krus.gov.pl lub pod numerami telefonów: 89 545 48 03, 89 545 48 89.

W    pierwszej    kolejności     na     turnus     kierowane     są     dzieci,     które     posiadają     orzeczenie  o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować stosownym zaświadczeniem organu orzekającego).

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom m. in. całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych. Koszty pobytu dziecka na turnusie rehabilitacyjnym oraz koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS.

  W 2022 r. OR KRUS w Olsztynie otrzymał do dyspozycji miejsca w turnusach:

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  w  Horyńcu-Zdroju  w  terminie  od  26  czerwca do 16 lipca 2022 r. – dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu
  • w Centrum  Rehabilitacji  Rolników  KRUS  w  Iwoniczu-Zdroju  w  terminie  od  14  lipca   do 03 sierpnia 2022 r. – dla dzieci z chorobami układu oddechowego

Wnioski należy składać do 16 maja 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.krus.gov.pl, w jednostkach terenowych KRUS, pod adresem e-mail: olsztyn@krus.gov.pl lub pod numerami telefonów: 89 545 48 03, 89 545 48 89.

Załączniki do pobrania: