Wójt Gminy Milejewo zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. Rada Gminy Milejewo podjęła uchwałę    Nr XXII/157/2021 w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Zgodnie z uchwałą od 1 października 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  1. 22,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
  2. 44,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy Milejewo, pokój nr 18.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na numer rachunku bankowego 77 1020 1811 0000 0102 0353 4690 lub w kasie Urzędu Gminy Milejewo. Opłatę należy uiszczać z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy do 30 września).

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.