Festiwal KGW Polska Od Kuchni – notka prasowa konkursy-1